วัดแจ้ง
12 มิถุนายน 2562

/data/content/536/cms/afhnrwz34567.jpg

วัดแจ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๖ บ้านแจ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๙๐๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๔๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๙๘๔

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง
วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๔ นิ้ว สูง ๕๑ นิ้ว
พระประธานประจำศาลา การเปรียญ ปางสมาธิ

วัดแจ้ง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ โดยมีพระสอน กับนายบัว กำนัน ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอเป็นที่วิสุงคามสีมา พระเจ้า แผ่นดินสยาม ได้ทรงยินดีอนุโมทนาอนุญาตแล้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมศักดิ์ สกกธมฺโม