วัดกำแพง
12 มิถุนายน 2562

/data/content/535/cms/abcdeilmrw25.jpg

วัดกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโคกขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๑ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๗๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่่ ๔๔๗๗,๔๔๘๐,

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๓๔ เมตร ยาว ๔๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕
หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำ อุโบสถ ปางมารวิชัย
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปปางต่างๆ ๑๐ องค์ เจดีย์ ๙ องค์

วัดกำแพง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๒ สร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด จากคำบอกเล่าและ
จากซากอิฐ เจดีย์ วิหาร สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมมีกำแพงเก่าล้อมรอบ
มีความกว้าง ๒๒ วา ยาว ๓๓ วา จึงได้นามว่า "วัดกำแพง" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๔ เมตร ยาว ๔๖ เมตร การศึกษา

มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมพงษ์ สญญโต