วัดโพธิ์สำราญ
12 มิถุนายน 2562

/data/content/534/cms/abdefku23689.jpg

วัดโพธิ์สำราญ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านไผ่ขาด หมู่ที่ ๓ ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดคลองไผ่ขาด
ทิศใต้ จดที่ดินนายอุดม แจ่มมี
ทิศตะวันออก จดที่ดินนายคร้าม ชูเชื้อ
ทิศตะวันตก จดที่ดินนายอุดม แจ่มมี

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ งาน ๕๐ ตารางวา ส.ค.๑ เลขที่ ๒๑

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๑๓.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙.๕ เมตร ยาว ๒๘.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทรงไทยสูง ๒ ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันคันทวย ทีสีน้ำและสีทอง
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมือ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง
วิหาร กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว

ปูชีนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปหลวงพ่อพลอย พระพุทธรูปหลวงพ่อธรรมจักร พระเครื่องเนื้อผงนิยม
เรียกว่า พระเดี่ยวดำ-พระเดี่ยวแดง

วัดโพธิ์สำราญ ตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๐ เดิมเป็นวัดร้าง มีเจดีย์ ๑ องค์และต้นโพธิ์ใหญ่ ๑ ต้น
และชาวบ้าน ได้ร่วมกันจัดสร้างเป็นวัดขึ้นมาเรียกว่า ว้ดโพธิ์สำราญและชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดไผ่ขาด ตามชื่อบ้าน
ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสุนทรวชิราภรณ์