วัดระนาม
12 มิถุนายน 2562

/data/content/533/cms/bdehjqru2367.jpg

วัดระนาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๘ บ้านระนาม หมู่ที่ ๖ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๓๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑๒ แปลง เนื้อที่ ๔๖๙ ไร่ ๑ งาน ๑๖ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๓,๒๒๘๐,๒๕๙๑,๒๑๖๗,๘๗๗๙,๒๑๔๗,๒๑๕๖,๑๒๕๓๔,
๓๓๙๖,๑๐๐๖๖ ๑๐๑๓๓,๑๐๑๓๑,

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕.๔๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ เป็นอาคารไม้ทรงไทยชั้นเดียว
หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘ หลัง วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗ เมตร
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๙๘ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว
สูง ๕๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระสังกัจจายน์ ขนาดกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕

วัดระนาม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๐ เดิมสถานที่ตั้งวัดเป็นป่าละเมาะ มีต้นเถาระนามเป็นจำนวนมาก
จึงตั้งชื่อตามสถานที่ตั้ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมพิศ ธมฺมธโร