วัดเกาะแก้ว
7 มิถุนายน 2562

/data/content/532/cms/abdehijruw38.jpg


วัดเกาะแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๒๖

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดลำคลองการ้อง
ทิศใต้ จดถนนสาธารณะและหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่
๖๗๙๐,๖๙๐๐,๖๗๘๒,๙๙๑๓, และ ๑๕๓๒๕

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ เป็นอาคารไม้
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง
วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
เรือนรับรอง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว สูง ๓๙ นิ้ว

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อข่อย รอยพระพุทธบาทจำลอง เจดีย์

วัดเกาะแก้ว ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ โดยมีนายหลอด เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสงคราม ธมฺมสีโล