วัดการ้อง
7 มิถุนายน 2562

/data/content/531/cms/eklnruwxyz69.jpg


วัดการ้อง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านการ้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๒๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดลำคลองการ้อง
ทิศใต้ จดถนนสาธารณะและหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๐,๖๙๐๐,๖๗๘๒,๙๙๑๓, และ ๑๕๓๒๕

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙.๒๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร สร้างเมื่อ ๒๕๒๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทยสูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๗.๗๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงไทย
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
วิหาร กว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๙.๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๗.๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง
เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ
ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ
ปางวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระประธานประจำมณฑป(หลวงพ่อขาว) ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว
สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐

วัดการ้อง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๒๔๕ ได้มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ไม่ปรากฏประวัติผู้สร้างวัด
ต่อมาได้มีพระอาจารย์โพธิ์ ร่วมกับชาวบ้านบูรณะวัดและสร้างถาวรวัตถุ และมีเจ้าอาวาสอีกหลาย
รูปพัฒนาวัดสืบต่อกันมา ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๑ เมตร
ยาว ๒๖.๕๐ เมตร

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสิริธรรมวัตร