วัดท่าอิฐ
7 มิถุนายน 2562

/data/content/530/cms/bijmqrsuwxy3.jpg

วัดท่าอิฐ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ บ้านท่าข่อย หมู่ที่ ๖ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒๔ ตารางวา
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๗๔,๙๓,๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๗๘/๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๘๙,๒๒๒๘๖

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ ๒๔๖๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทยชั้นเดียว
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ ๒๔๖๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว สูง ๑๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖
ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อบุญ พรหมโชติ,หลวงปู่ขาว,เจดีย์เก่า วัดท่าอิฐ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๗ เนื่องจากติดอยู่
กับแม่น้ำเจ้าพระยา ในอดีตบริเวณนั้น เป็นท่าเรือที่ชาวบ้านจะขนอิฐขึ้น และลงเรือ จึงตั้งชื่อวัดว่า "วัดท่าอิฐ"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
การศึกษา มีโรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระวิศิษฏ์ปัญญาวุธ