วัดเสือข้าม
7 มิถุนายน 2562

/data/content/528/cms/bdfgijsty479.jpg


วัดเสือข้าม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๒๕๖

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศใต้ จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตก จดที่มีการครอบครอง

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้ทรงไทย
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔.๕ เมตร ยาว ๑๕.๕ เมตร สร้างเมื่อ ๒๕๐๐
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๒ เมตร

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระโมคคัลลานะ,พระสารีบุตร,พระพุทธรูปปางห้ามญาติ,พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ตู้พระไตรปิฏก ขนาด ๓๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๑.๒ เมตร รูปหล่อหลวงพ่อดาว

วัดเสือข้าม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๕ เดิมวัดเสือข้ามนั้น คือ "วัดใหม่สุทธาวาส" สร้างขึ้นใน
ปี พ.ศ.๒๒๒๕ มีอายุราว ๓๐๐ ปี สาเหตุทีเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสือข้าม เนื่องจากผู้สูงอายุได้เล่า
เรื่องราวเหตุการณ์ ในสมัยก่อนว่า เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ ประชาชนอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำกัน
ส่วนพื้นที่ที่เหลือว่างเปล่าเป็นป่ารกร้าง ซึ่งเป็นที่หลบซ๋อนของโจรผู้ร้าย การปล้นขยายออกเป็น
วงกว้าง โดยอาศัยเรือของชาวบ้านที่จอดไว้ท่าน้ำหน้าบ้าน ไปปล้นชาวบ้านอีกฝั่งหนึ่งเสมอ พวกพ่อค้า
ทั้งหลายต่างหวาดระแวงกันมาก จึงเรียกโจรเหล่านี้ว่า พวก "เสือ" เพราะถึงปล้นไม่ได้ก็จะฆ่าแทนเสีย
จึงเป็นที่รู้จักกันว่า ถ้าจะข้ามบริเวณท่าน้ำหน้าวัดนี้ให้ดี เพราะเป็นสถานที่ โจรใช้ข้ามฝาก
จนเป็นที่เรียกกันมาจนปัจจุบัน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๓.๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระปลัดสุฤทธิ์ ฐิตจิตฺโต