วัดสว่างอารมณ์
7 มิถุนายน 2562

/data/content/527/cms/bdehjmtvw238.jpg


วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๐๓ งาน ๔๘ ตารางวา
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๘๕๘๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้้อที่ ๑๑ ไร่ ๐๓ งาน ๑๑ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๑๓๔

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ ๒๕๒๔ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย ครึ่งตึก
หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้
วิหาร กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๖
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ ๒๕๔๐

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ
ปางห้ามญาติ ปูชนียวัตถุอื่นๆ รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ รอยพระพุทธบาทจำลอง รูปปั้นหลวงพ่อสงฆ์
รูปปั้นช้างพัง

วัดสว่างอารมณ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๔ วัดสว่างอารมณ์หรือวัดหลวงพ่อสงฆ์สร้างใน พ.ศ. ๒๓๐๔ โดยมีหลวงพ่อสงฆ์
เป็นผู้ดำเนินการสร้าง ได้มีช้างคู่ใจชื่อบุญมา และได้มีอนุสาวรีย์ช้างไว้ ต่อมาในสมัยพระอาจารย์สว่าง ได้เปลี่ยนชื่อมา
เป็นวัดสว่างอารมณ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๓๐๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสังฆรักษ์เมี้ยน วรญาโณ