วัดล่องกะเบา
7 มิถุนายน 2562

/data/content/526/cms/afilmoqruw36.jpg

วัดล่องกะเบา หมู่ที่ ๗ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๕๓.๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๑๕๖๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทุ่งนาหรือที่มีการครอบครอง
ทิศใต้ จดทุ่งนาหรือที่มีการครอบครอง
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดทุ่งนาหรือที่มีการครอบครอง

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย
หอสวดมนต์ กว้าง ๙.๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารไม้
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ
ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ
ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปทำจากหินทราย ปางประทานพร สูง ๑.๖๐ เมตร
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาภัทรชัย กิจฺจชโย