วัดแหลมทอง
7 มิถุนายน 2562

/data/content/525/cms/aijmpqz12349.jpg

วัดแหลมทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวา
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๒๗๖

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนชนบท
ทิศใต้ จดคลองสาธารณะ
ทิศตะวันออก จดถนนชนบท
ทิศตะวันตก จดคลองสาธารณะ

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๘๙
ส.ค.๑ เลขที่ ๔๓

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖.๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นอาคารไม้ สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สร้างเมือ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักหว้าง ๗๐ ฟุต สูง ๗๕ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว
สูง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ปูชนียวัตถุอื่นๆ รูปปูนปั้นหลวงพ่อเพชร ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร
หน้าตัก ๑๙ นิ้ว สูง ๒๗ นิ้ว

วัดแหลมทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแหลมทอง พื้นที่ของหมู่บ้านมีลักษณะ
เป็นแหลม และมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่า "ต้นทอง" ด้วยเหตุนี้
ชาวบ้านและผู้ที่สัญจร ผ่านหมู่บ้านนี้ จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "หมู่บ้านแหลมทอง" และตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาภัทรชัย กิจฺจชโย