วัดบ้านจ่า
7 มิถุนายน 2562

/data/content/524/cms/abdijkpsz168.jpg


วัดบ้านจ่า ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน ๒๖๘๒๖

อาณาเขต
ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้      จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก   จดที่ดินเอกชนและถนนสาธารณะ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้่
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๙ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๓ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๔ นิ้ว
สูง ๒๐๐ นิ้ว พระประธาน ประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว สูง ๑๗๕ นิ้ว

วัดบ้านจ่า ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๔ จากการเล่าสืบกันมาว่า หมู่บ้านนี้เดิมมีหัวหน้าหมู่บ้าน
เป็นตำรวจมียศเป็นจ่า ได้ลาออกมาประกอบอาชีพส่วนตัว ชาวบ้านจึงมักเรียกว่าบ้านจ่า และ
ตั้งชื่อวัดว่า "วัดบ้านจ่า" ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๔๖๔
เขตวิสงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง คือ พระมาโนช ธมฺมทีโป