วัดน้อยนางหงษ์
7 มิถุนายน 2562

/data/content/523/cms/ghjkmpqtz378.jpg

วัดน้อยนางหงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ บ้านน้อยนางหงษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน ๗๓๔๕

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง

นอกจากนี้มี
ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดน้อยนางหงษ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๖ เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาชาวบ้านช่วยกันบูรณะ
สันนิษฐาน ว่า ผู้สร้างน่าจะชื่อ นางหงส์ เนื่องจากเป็นวัดใหม่ ยังไม่มีเสนาสนะมากมาย
จึงเรียกวัดน้อย

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร
การบริหารและการปกครอง คือ พระครูประโชติธรรมวิรัช