วัดน้อย
7 มิถุนายน 2562

/data/content/522/cms/bhikltuwxz34.jpg

วัดน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖ บ้านงิ้วราย-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด
มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน ๑๙๙๐๗

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชนและสาธารณะ
ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๖ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓
หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดน้อย ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ ไม่ทราบประวัติผู้ก่อสร้างวัด ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗
การบริหารและการปกครอง คือ พระอธิการสำราญ กุสลผาสุโก