วัดน้อย
7 มิถุนายน 2562

/data/content/521/cms/bcfmpqruxz67.jpg

วัดน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ บ้านน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา
โฉนดที่ดิน ๑๐๔๐๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชนและสาธารณะ
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑.๓๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๑ หลัง

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดน้อย ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นวัดโบราณ
สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น และได้ ถูกทิ้งร้างมา
ประมาณ ๒๐๐ ปี ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา เสียแก่พม่าครั้งที่ ๒ จากการสืบค้นและมีการ
เล่าขานกันว่า บริเวณวัดน้อยนี้ เป็นคูค่ายลับของคนไทย ที่มีการส่องสุมผู้คนในการ
ต่อสู้กับพม่าสมัยศึกชาวบ้านบางระจัน และเมื่อค่ายบางระจันแตก คนไทยในค่าย
บางระจันบางส่วนก็ได้อพยพหนีเข้ามาอยู่ที่วัดน้อยแห่งนี้

โดยต่อมาทหารพม่า ซึ่งตั้งคูค่ายอยู่ บริเวณอำเภอพรหมบุรี ระยะทางไม่ห่าง ไกลจาก
วัดน้อย ทราบข่าวจึงส่งทหารมาทำลาย และฆ่าคนไทยจนหมดสิ้น จากสภาพก่อนที่จะมี
พระภิกษุจำพรรษายังเป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีต้นไม้ปกคลุม แต่ได้มีชาวบ้านบางกลุ่ม บางคน
ที่แสวงหาโชคได้มาขุด ค้นหาของมีค่าและนำดินที่เป็นเนินไปถมพื้นที่ในการสร้างบ้านเรือน
ต้นไม้ก็ถูกโค่นและพบกระดูกส่วนต่างๆ ของคนโบราณจำนวนมาก จนปัจจุบัน มีสภาพเป็น
บ่อขนาดใหญ่ มีต้นไม้ยืนต้นและพื้นที่เตียนโล่งเหลือเพียงไม่กี่ต้น เดิมเป็นวัดร้างแล้ว
ต่อมาชาวบ้านช่วยกันบูรณะ จากชื่อวัด สันนิษฐานว่า ผู้สร้างวัดน่าจะชื่อ นางหงส์
เนื่องจากเป็น วัดใหม่ ยังไม่มีเสนาสนะมากมาย จึงเรียกวัดน้อย

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอเนก อุตตโม