วัดดอนตะโหนด
23 พฤษภาคม 2562

/data/content/514/cms/efijmnstuw18.jpg

วัดดอนตะโหนด ตั้งอยู่เลขที่ ๗ ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ น.ส.๓ เลขที่ ๓๖๕

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักหว้าง ๔ ฟุต

วัดดอนตะโหนด ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ บริเวณวัดสมัยก่อนเป็นทีดอนทั้งหมด และมีต้นตาล
อยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อสร้างวัดจึงตั้งชื่อว่า "วัดดอนตะโหนด" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร การศึกษา
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูวินัยธรสมเกียรติ ฐานุตฺตโร