วัดสี่เหลี่ยม
23 พฤษภาคม 2562

/data/content/513/cms/bjnruwz13789.jpg

วัดสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดบึง
ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

อุโบสถ กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารไม้ทรงไทย ชั้นเดียว
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อสมัยอยุธยา
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑.๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง

นอกจากนี้มี โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ
มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักหว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ สมัยอยุธยา
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมาวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๐ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐

วัดสี่เหลี่ยม ตั้งเมื่อ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๐๐ เดิมเป็นเนินเรียกว่า โคก เป็นวัดร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งค้นพบหลักฐานที่อ้างอิงก็ได้ เช่น อิฐโบราณ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทำด้วยหินทราย และ เศียร พระพุทธรูปมากมาย
วิหารเก่าแก่ เป็นฐานเดิมและมีสระสี่เหลี่ยมภายในวัดและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างสำนักสงฆ์ เป็นที่จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา จนได้บูรณะอุโบสถ ขึ้นมาใหม่ ชื่อวัดเดิม คือ วัดสระสี่เหลี่ยม

ซึ่งมีสระน้ำสี่เหลี่ยมอยู่ในวัด จึงเป็นที่มา ของชื่อวัด ต่อมา ชาวบ้านเรียกมาเรื่อยมา จึงเหลือเพียง
"วัดสี่เหลี่ยม" ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสอย่างถาวรมาก่อนเลย กระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๔ มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสมาปกครอง
ได้แก่ พระอธิการพเยาว์ ปวิตฺโต ท่านปกครองวัดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๑๓ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระพเยาว์ ปวิตฺโต