วัดตุ้มหู
23 พฤษภาคม 2562

/data/content/512/cms/hjktwx124568.jpg

วัดตุ้มหู ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ บ้านตุ้มหู หมู่ที่ ๙ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ส.ค.๑ เลขที่ ๑๑๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๖,๑๒๓, ๗๕๙๖,๒๓๒๓

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดตุ้มหู ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๐ เชื่อกันว่า ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดเจาะหู
เชื่อกันว่า มีคนไทยเป็นเชลยถูกจับแล้วเอาเชือกร้อยหู อพยพมา ต่อมาเรียกเพี้ยนมาเป็นวัดเจาะหู
และวัดตุ้มหู ถูกทิ้งร้างมานานจนในปี พ.ศ.๒๔๙๖ ชาวบ้านได้ร่วมบูรณะขึ้น
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ.๒๔๗๐
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระอธิการอเนก วรธมฺโม