วัดโฉมศรี
23 พฤษภาคม 2562

/data/content/511/cms/aghlnostux78.jpg

วัดโฉมศรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านบางโฉมศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดคลองใหญ่หลวง
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๐,๕๘๓๖, ๕๘๓๗,๕๘๔๒,๘๕๔๔,๙๒๙๐

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ
มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว พระประธานประจำศาลา การเปรียญ
ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว

ปูชนียวัตถุอื่นๆ วิหารหลวงพ่อโสภณ,วิหารพระครูพยนต์ ชุติธมฺโม (อดีตเจ้าอาวาส),
วิหารหลวงพ่อพระสังกัจจายน์วิหารหลวงพ่อสิวะลี,วิหารพระพุทธโฉม,เจ้าแม่กวนอิม และเจดีย์โบราณ

วัดโฉมศรี ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ ชาวบ้านเรียกวัดบางโฉมศรี ไม่ทราบประวัติผู้ก่อตั้งวัด แต่เหตุที่
ตั้งชื่อวัดโฉมศรี มาจาก ชื่อนายโฉม หรือ โสม ชื่อเป็นผู้มาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เป็นครั้งแรกได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา มาจากชื่อนายโฉม หรือโสม ซึ่งเป็นผู้มาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เป็นครั้งแรก
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๒ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูโสภิตจิตสังวร