วัดหัวดง
23 พฤษภาคม 2562

/data/content/510/cms/fklmopqrsz17.jpg

วัดหัวดง ตั้งอยู่เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๗ งาน ๑๕ ตารางวา น.ส.๓ ก.เลขที่ ๑๙๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินราชพัสดุ
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่สาธารณะประโยชน์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้ทรงไทย
หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖

วัดหัวดง ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน
มีนายดาว แย้มนุ่น และนางเนิน สังโยคะ บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดและโรงเรียน โดยได้ก่อ
ตั้งโรงเรียนบ้านหัวดง ขึ้นก่อน จากนั้น จึงช่วยกันสร้างวัดหัวดง เรื่มจากสร้างกุฎิพระ ๒ หลัง
เป็นอาคารไม้ทรงไทย เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๙๓ จากนั้นจึงสร้างกุฏิสงฆ์เป็นอาคารคอนกรีต
เพิ่มเติมอีก ๒ หลังและสร้างเสนาสนะอื่นๆ ได้แก่ เมรุ ศาลาการเปรียญ,ศาลาต่างๆ ,
อุโบสถ ตามลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมนึก ตวินโย