วัดโพสังโฆ
23 พฤษภาคม 2562

/data/content/508/cms/abcfjkmry189.jpg

วัดโพสังโฆ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๗๗ ๘/๑๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๙

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทิศใต้ จดที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖
เป็นอาคารไม้สูง ๑ ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๔ นิ้ว สูง ๘๒ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖

วัดโพสังโฆ ตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ วัดโพสังโฆ เดิมเป็นที่ดินของ นายสมบัติ ขำศรี
ต่อมาได้ถวายที่ดินให้เป็นที่ปฎิบัติธรรม โดยมีพระครูวินัย ธมฺมโชโต เป็นเจ้าอาวาส จึงได้มีความเลื่อมใส
ศรัทธาจากสาธุชน และญาติโยมใกล้เคียงเป็นอย่างมาก จึงได้ทำการขอให้แต่งตั้งเป็นวัดโพสังโฆ
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ต่อมาพระครูวินัย ธมฺมโชโต ได้ย้ายออกไป ทางเจ้าคณะตำบลได้แต่งตั้ง
พระครูใบฎีกาสนม ธมฺมสาโร เป็นเจ้าอาวาสแทน เมื่อ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เรื่อยมาจนปัจจุบัน

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูใบฎีกาสนม ธมฺมสาโร