วัดโพธิ์ทะเลใต้
23 พฤษภาคม 2562

/data/content/507/cms/achiklqsz169.jpg

วัดโพธิ์ทะเลใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโพธิ์ทะเล หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖.๙๔ เมตร ยาว ๒๘.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕.๔๖ เมตร สร้างเมื่อ ๒๕๕๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๖.๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ
ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ วัดโพธิ์ทะเลใต้ ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เดิมเป็นวัดร้าง
สมัยค่ายบางระจันแตก เชื่อกันว่าเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับ วีรชนค่ายบางระจัน และเหตุที่ตั้งชื่อว่า "วัดโพธิ์ทะเลใต้"
เพราะเป็นวัดที่ตั้งขึ้นทางใต้ของอำเภอบางระจัน และตั้งอยู่ตำบลโพธิ์ทะเล จึงเรียก กันว่า "วัดโพธิ์ทะเลใต้"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการอำไพ โอภาโส