วัดฟูก
23 พฤษภาคม 2562

/data/content/506/cms/demnoptu3789.jpg

วัดฟูก ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๖๑ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดทางติดบ้าน
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำน้อย
ทิศตะวันตก จดถนนสายชัยนาท-กรุงเทพฯ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัดฟูก ตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เดิมมีสถานภาพเป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นราชธานี
ซึ่งมีการ ขึ้นทะเบียน เป็นวัดร้าง ชื่อ "วัดฟูก" มานานโดยมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่หลายองค์ซึ่งมีแต่เศียร
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ มีพระครู สุธรรมธัช ผู้นำฝ่ายสงฆ์และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงวัด คือ ประชาชนหมู่ที่ ๙
เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ปฏิสังขรณ์ ช่วยกันยกวัดขึ้นและบูรณะอย่างจริงจัง

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๒
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวิวัฒน์ วฑฺฒนจิตฺโต