วัดหนองกระทุ่ม
23 พฤษภาคม 2562

/data/content/505/cms/ajkmps135689.jpg

วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินของนายประยงค์ เพชรวงศ์
ทิศใต้ จดถนนสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๗๒ ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นอาคารไม้ ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราช ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อปาฏิหาริย์ เป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา ไม้ตะเคียน ตู้พระไตรปิฎก

วัดหนองกระทุ่ม ตั้งเมื่อ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๒ วัดหนองกระทุ่มนั้น ได้สร้างบนที่ดิน
ของนายอ่อน-นางยวง กลับฝั่ง บริจาคที่ดินให้สร้างวัด บริเวณหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำใหญ่และต้อนกระทุ่ม
ขึ้นอยู่รอบๆ จึงเรียกว่า "วัดหนองกระทุ่ม" ส่วนการดำเนินการสร้างวัดนั้นเริ่ม พ.ศ.๒๔๗๙ และได้รับความ
ร่วมมือจากชาวบ้าน ในการก่อสร้างอาคารเสนาสนะ

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูวัตตสารโสภิต (ยุทธ จารุโก)