วัดดาวเรือง
23 พฤษภาคม 2562

/data/content/503/cms/bdefhimpqrw9.jpg


วัดดาวเรือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านบางงัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒๕ ตาราวงวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๐๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำน้อย
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๒

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘
เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง
วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓

นอกจากนี้มี
ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ เมตร สูง ๑.๕ เมตร
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร และ พระอัครสาวก มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง,
พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ ประดิษฐานอยู่ในวิหาร

วัดดาวเรือง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๖ ไม่ทราบประวัติผู้ก่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปัญญาวิมล อนุตฺตโร