วัดคลองระมาน
11 ธันวาคม 2561

/data/content/500/cms/cdefhklmn178.jpg

วัดคลองระมาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองระมาน หมู่ที่ ๓ ตำบลโพทะเล
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด
มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๑๖

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นอาคารไม้ ทรงปั้นหยา สูง ๑ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้
กุฏิสวดมนต์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฎิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดคลองระมานตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ ได้มีนามวัดตามชื่อบ้าน แต่เดิมนั้น เป็นทุ่งนา มีป่าหญ้าระมาน (ข้าวนก)
อยู่มาก การสร้างวัด มีนายพ่วง นางอุ่ม จันทร์ดอกไม้ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙ เขต วิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูธรรมาภิวัฒน์