วัดวังกระจับ
6 ธันวาคม 2561

/data/content/499/cms/afhjkopqsxy5.jpg

วัดวังกระจับ วัดวังกระจับ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ บ้าน วังกระจับหมู่ที่ ๑ ตำบล คอทราย
อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๐ ไร่
๑ งาน ๒๘ ตาราง โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๒

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดบึงวังกะจับ
ทิศใต้ จดถนน
ทิศตะวันออก จดบึงวังกะจับ
ทิศตะวันตก จดที่โยมจำรัส

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๓งาน ๓๓ ๓/๑๐ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๒

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารทรงจั่วแหลม สูง๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
วิหาร กว้าง ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง
เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว สูง ๑๘๙ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว 
สูง ๑๔๙ นิ้ว สร้างเมื่่อ พ.ศ.๒๕๔๐ 
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปอื่นๆ พระพุทธรูปเก่าเนื้อสำริดจำนวน ๕ องค์ มีโบสถ์หลังเก่า ๑ หลัง
สร้างเมื่อ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๒ และหลวงพ่อต่อมประดิษฐานอยู่ในวิหาร 
วัดวังกระจับ ตั้งเมื่อ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๕ ได้รับนามตามชื่อบ้าน ซึ่งมีบึงอยู่ด้านหน้าวัดและมีกะจับ
ขึ้นอยู่มาก เรียกว่า บึงกะจับ ต่อมาเรียกเป็นนามวัดว่า วัดวังกะจับ หรือ วัดวังกะจับ แต่ก่อนเป็นวัดร้างมาก่อน
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๒๓ เมตร 
การศึกษา มีโรงเรียนประปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ 
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูประสิทธินวกรรม(พระสิทธิชัย สีลโชโต) 

ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง
เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว สูง ๑๘๙ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว
สูง ๑๔๙ นิ้ว สร้างเมื่่อ พ.ศ.๒๕๔๐

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปอื่นๆ พระพุทธรูปเก่าเนื้อสำริดจำนวน ๕ องค์ มีโบสถ์หลังเก่า ๑ หลัง
สร้างเมื่อ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๒ และหลวงพ่อต่อมประดิษฐานอยู่ในวิหาร

วัดวังกระจับ ตั้งเมื่อ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๕ ได้รับนามตามชื่อบ้าน ซึ่งมีบึงอยู่ด้านหน้าวัด
และมีกะจับ ขึ้นอยู่มาก เรียกว่า บึงกะจับ ต่อมาเรียกเป็นนามวัดว่า วัดวังกะจับ หรือ วัดวังกะจับ
แต่ก่อนเป็นวัดร้างมาก่อน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร

การศึกษา มีโรงเรียนประปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูประสิทธินวกรรม(พระสิทธิชัย สีลโชโต)