วัดราษฏร์บำรุง
6 ธันวาคม 2561

/data/content/498/cms/aceflorstuy7.jpg

วัดราษฏร์บำรุง วัดราษฏร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๖ บ้านหนองลี หมู่ที่ ๑ ตำบล โพทะเล
อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน
๗๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๙๙

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดทางหลวงสายสิงห์บุรี-ปากดง
ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทยสูง ๘ เมตร
กุฏิสงฆ์ จำนวน๑๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๓ หลัง
วิหาร กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙
อาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปรางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปรางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง๓๕ นิ้ว สูง ๕๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙

วัดราษฏร์บำรุง ตั้งเมื่อ วันที่๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ เดิมชื่อวัดหนองลี เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้หนองน้ำ
ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หนองลี โดยพระครูรัตนาธร เจ้าคณะอำเภอบางระจัน เป็นประธาน นายอำเภอบางระจัน
เป็นรองประธาน และนายไผ่ ลอดเมฆ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองลี นายตี๋ อินทร์พรม พร้อมด้วยชาวบ้านหนองลี
และบ้านดอนมะสังและชาวบ้านใกล้เคียงช่วยกันดำเนินการ โดยมีนายอยู่ นางสอน ผ่องแผ้ว และ
นายเสี่ยม นางช้อย ภูมิศักดิ์ร่วมกันบริจากที่ดินให้สร้างวัด

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูภาวนาวรานุรักษ์