วัดประดับ
6 ธันวาคม 2561

/data/content/497/cms/dfgijlwxyz46.jpg

วัดประดับ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ บ้านประดับ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่วัด มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๓๒๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดคลองชลประทาน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔.๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๑.๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๘.๓๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง ครื่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๖.๗๑ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑หลัง กุฎิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดประดับ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ เดิมเรียกว่า “วัดขุนโลก” ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นวัดประดับ
ความหมายวัด คงหมายถึงการนำถ้วยชามสังคโลกมาประดับตกแต่งโปสถ์ให้สวยงาม
ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔.๓๖ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสถิตธรรมมาลังกา