วัดสาธุการาม
4 ธันวาคม 2561

/data/content/495/cms/bdhlrswy3468.jpg

วัดสาธุการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี สังกัดคณะสงค์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่๖ ไร่

อาคารอาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๐เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดสาธุการาม ตั้งเมื่อ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยการนำของนายสาธุ พร้อมทั้งชาวบ้าน
ซึ่งอพยพมาจากเวียนจันทร์ ละได้ช่วยกันสร้างวัด แล้วตั้งชื่อวัดว่า วัดสาธุการาม ตามชื่อหมู่บ้าน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๗
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง๑๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระครูบวรสาธุวัตร