วัดยายสร้อย
4 ธันวาคม 2561

/data/content/494/cms/defjnsuxy159.jpg

วัดยายสร้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๗ บ้านโครพร้าว ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี
หมู่ที่ ๓ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน

อาณาเขต
ทิศเหนื่อ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน

ประกอบด้วยอาคารเสนาสนะ
อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖.๘๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง
วิหาร กว้าง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๖.๙๐ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔
อาคารอเนกประสงค์ กว้าง๑๕ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง โรงเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
เรือนรับรอง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธารประจำอุโบสถ ปรางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑.๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปรางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว สูง ๒.๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

วัดยายสร้อย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ โดยมีโยมชื่อยายสร้อง ได้มีจิศรัทธาบริจากที่ดินให้สร้างวัดเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่
จนในปี พ.ศ.๒๔๐๓ ได้ชาวบ้านช่วยกันบูรณะและพัฒนาวัดและมีจิตศรัทธาบริจากซื้อที่ดิน เพิ่มเติมให้กับวัด

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๔๙๒เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระอธิการบุญเทียน จนฺทปญฺโญ