วัดกลางท่าข้าม
4 ธันวาคม 2561

/data/content/493/cms/bcdelpqrsxy2.jpg


วัดกลางท่าข้าม วัดกลางท่าข้าม ตั้งอยู่เลขที่ ๓ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม
อำเภอค่ายบางระจัน จังวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๒ งาน
๕๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๒๗,๑๐๒๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ        จดถนน
ทิศใต้           จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก  จดโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 
ทิศตะวันตก    จดลำแม่น้ำน้อย

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๓๒ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๔ เมต สร้างเมื่อ พ.ศ ๒๕๐๒ เป็นอาคารไม้ทรงไทย ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ ๒๔๗๘ เป็นอาคารไม้
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง ครื่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง
วิหาร กว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ ๒๕๒๖
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕.๓๐เมตร ยาว ๒๓.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ ๒๕๔๖ เป็นอาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖.๒๑ เมตร
สูง ๑๐.๔๐ เมตร สร้างเมื่อสมัยอยุธยา

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปเจ้าปางถวายเนตรและปางสมาธิ

วัดกลางท่าข้าม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ เดิมชื่อวัดท่าข้าม เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐาน
แน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด จากสิ่งสำคัญของวัดที่เป็นมรดกสืบต่อกันมา เช่น หลวงพ่อศรี หลวงพ่อธรรม
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ตู้พระธรรมเก่าแก่ ล้วนสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงสันนิษฐานว่า วัดนี้
น่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึง พ.ศ.๒๔๑๐ หลวงพ่อเส็ง ภูริวฑฺฒโน
(เจ้าอาวาสรูปแรก) ได้มาบูรณะและสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาใหม่

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการแสวง จิตฺตสํวโร