วัดสถิตย์วัฒนาราม
30 พฤศจิกายน 2561

/data/content/491/cms/dghjlopqsu12.jpg

วัดสถิตย์วัฒนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านบางกระบือเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระบือ
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๓
งาน ๖๑ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินนายวงษ์ นางผัน
ทิศใต้ จดที่ดินของนายบาง นางเข้ม
ทิศตะวันออก จดที่ดินแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดที่คลองชลประทาน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๖๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๑๙๘ น.ส.๓
เลขที่ ๑๑๙๒ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๑๑๙๑

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นอาคารไม้ ทรงไทยสูง ๑ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
เรือนรับรอง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว
สร้างเมื่อ ๒๕๐๐ สร้างเมื่อ ๒๕๒๗

วัดสถิตย์วัฒนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดบางกระบือเหนือ ไม่มีหลักฐาน
ปรากฏชัดเพียงแต่มี การเล่าต่อๆ กันมาว่า มีพระธุดงค์มาปักกลดและอยู่ที่วัดนี้ชื่อ หลวงพ่อเรือง อยู่ใน
วิหารเล็กหลังหนึ่ง ซึ่งวิหารหลังนี้ ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว คนในท้องถิ่น
นิยมเรียกว่า วิหารหลวงพ่อเรือง

ได้รับพระราช ทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๔
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสุพจน์ อิสฺสโร (รักษาการ)