วัดเสาธงหิน
30 พฤศจิกายน 2561

/data/content/490/cms/bhijoqsy1467.jpg


วัดเสาธงหิน ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางหลวง
ทิศใต้ จดที่ดินของนายเชื้อ-นางผิว
ทิศตะวันออก จดที่ดินของนายเรียบ-นางผิว
ทิศตะวันตก จดที่ดินของนายเชื้อ

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๖๐ ตารางวา น.ส.๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๕

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๘๐ เมตร ยาว ๒๐.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๔๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๘ เมตร ยาว ๒๗.๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง
วิหาร กว้าง ๕.๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๘
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙.๕ เมตร ยาว ๑๕.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ทรงไทยชั้นเดียว

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง
เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้ว สูง ๑๒๘ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๕๑ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปหลวงพ่อโต, พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

วัดเสาธงหิน ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา ในปี พ.ศ.๒๔๖๐ ได้รับการบูรณะใหม่
เนื่องจากเป็นวัดร้าง โดยหลวงพ่อสว่าง สุวณโณ ได้เดินทางมาพบ ตามประวัติ กล่าวว่า หลวงพ่อสว่าง เป็นผู้มีวิชา
อาคมแก่กล้า ชอบม้วนผ้าอาบน้ำฝนเสกเป็นกระต่ายให้พระเณร กวดเล่นเสมอ สาเหตุที่เรียกวัดเสาธงหิน
เนื่องจาก บริเวณนั้นมีเสาธงทำจากหิน จึงเรียกกันว่า "วัดเสาธงหิน"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗.๘ เมตร
ยาว ๒๐.๗ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาวิชาญ เขมโชติ