วัดเสมาทอง
30 พฤศจิกายน 2561


/data/content/488/cms/lmnqstvwz268.jpg

วัดเสมาทอง บ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๔๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดแม่น้ำน้อย
ทิศใต้ จดพื้นที่ทำการเกษตร
ทิศตะวันออก จดที่มีการครอบครอง
ทิศตะวันตก จดที่มีการครอบครอง

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๗
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ เมตร สูง ๑.๕ เมตร

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อหิน ทำมาจากหิน

วัดเสมาทอง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ เดิมทีเป็นสำนักสงฆ์เพื่อประกอบศาสนกิจทางศาสนา
เรียก สำนักสงฆ์ทุ่งกระเบา ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกบึงกระดี่แดง โดยนิมนต์หลวงตาหงส์มาเป็นเจ้าอาวาส
รูปแรก ต่อมาปี พ.ศ.๒๓๕๐ พื้นที่ตั้งวัดน้ำท่วม จึงจำเป็นต้องย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน เพราะพื้นที่นี้
เป็นดอนน้ำท่วมไม่ถึง และเป็นศูนย์กลางของทั้งสี่หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อ ทำการสร้างแล้วได้นิมนต์
หลวงตาแจ้งมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสายรุ้ง ธมฺมสิทฺธิโก (รักษาการ)