วัดโบสถ์
30 พฤศจิกายน 2561

/data/content/487/cms/fhijknoq2357.jpg


วัดโบสถ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๙๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดแม่น้ำน้อย
ทิศใต้ จดแม่น้ำน้อย
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๕๑ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๙๑

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๙.๕๙ เมตร ยาว ๑๗.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ ก่ออิฐฉาบปูน
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นอาคารไม้ทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย
ปูชนียวัตถุอื่นๆ หุ่นขึ้ผึ้งสมเด็จโต พรหมรังสี สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐

วัดโบสถ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๐ โดยพระครูบพิตรธรรมศิริ และ ขุนบดีรัตน์ เป็นผู้นำในการสร้างวัด
ในสมัยแรก ได้สร้างโบสถ์ หลังหนึ่งขึ้นติดชายน้ำและต่อมาได้สร้างขึ้นอีก ๑ หลังในความอุปการะของ
พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ เขมฺงกโร) เนื่องจากมีโบสถ์ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ อันเป็นทางสัญจรไป
มาทางเรือของผู้คนสมัยนั้น และเมื่อผ่านไปผ่านมาแลเห็นโบสถ์ เด่นเป็นสง่าอยู่หน้าวัด ชาวบ้านจึง
เรียกกันว่า "วัดโบสถ์" จนถึงปัจจุบัน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๙.๕๙ เมตร ยาว ๓๑.๖๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนาคดิตถ์คณารักษ์