วัดน้ำผึ้ง
28 พฤศจิกายน 2561

/data/content/483/cms/bcelmpq15679.jpg

วัดน้ำผึ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๗๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๑๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง
วิหาร กว้าง ๖.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๔๐ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดน้ำผึ้ง ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๔ การสร้างวัดมีประชาชนร่วมกันริเริ่มสร้าง
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๔ โดยการนำของ หลวงพ่อสุวรรณ

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสิริวรวรรณ