วัดนาคนันทาราม
27 พฤศจิกายน 2561

/data/content/482/cms/afghlnpru789.jpg


วัดนาคนันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙/๑ บ้านบางจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแป้ง
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๐

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว
สูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑

วัดนาคนันทาราม ตั้งเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อ นาคนิมิตสุนทริการาม
(บางจิก) ชาวบ้านบางจิก จึงหารือกันที่จะสร้างสำนักสงฆ์ ขึ้นโดยจัดสร้างเป็นกุฏิชั่วคราว ๑๐ หลัง และ
ศาลาหอฉันและหอ สวดมนต์อีก ๑ หลัง และในวันทื่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๐ นายเร่ง ปั้นอยู่ ได้
อาราธนาพระภิกษุ จากวัดรัมภาราม มาพักจำพรรษา โดยมี พระมหาสมดี ธมมทีโป เป็นผู้ปกครองดูแล
ท่านเจ้าอาวาสกับชาวบ้านพร้อมใจกันดำริที่จะสร้างเป็นวัดถาวรขึ้น จึงร่วมใจติดต่อกันซื้อที่นา
เพื่อสร้างเป็นวัดที่ถาวร ในเนื้อที่ ๖ ไร ในขณะนั้น ได้มอบหมาย ให้นายแถว ปายชื่น เป็นผู้แทนไป
ขออนุญาตเพื่อสร้างเป็นวัดให้ถูกต้องกับทางราชการต่อไป เพื่อขอเขต วิสุงคามสีมา และ
ได้รับแต่งตั้งเป็นวัด ชื่อ วัดนาคนันทาราม

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปิยธรรมโกวิท