วัดหัวป่า
27 พฤศจิกายน 2561

/data/content/481/cms/befhqswx3689.jpg

วัดหัวป่า ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕/๑ บ้านจวนเก่า (บ้านหัวป่า) ถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑
ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมี เนื้อที่ ๑๑ ไร่
๑ งาน ๑๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๓๕,๑๔๔๖๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๙.๗๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยโบราณ สูง ๑ ชั้น
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๔ นิ้ว
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาด ๓๔ นิ้ว และ ๓๙ นิ้ว จำนวน ๓ องค์

วัดหัวป่า ตั้งเมื่อ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ มีนายภัทร และนางทิพย์วารี ตันหยง
บริจาคที่ดินให้สร้างวัด โดยชื่อ "วัดหัวดง" ตั้งตามชื่อตำบล

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสนิท อคฺคปญฺโญ