วัดโบสถ์
27 พฤศจิกายน 2561

/data/content/480/cms/gklrstwxy356.jpg


วัดโบสถ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๔๔ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๓๗

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๕๑ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๙๑

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๙.๕๙ เมตร ยาว ๑๗.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ ก่ออิฐฉาบปูนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นอาคารทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หุ่นขี้ผึ้งสมเด็จโต พรหมรังสี สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐

วัดโบสถ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๐ โดยพระครูบพิตรธรรมศิริ และ ขุนบดีรัตน์ เป็นผู้นำในการสร้างวัด
ในสมัยแรกได้ สร้างโบสถ์หลังหนึ่งขึ้นติดชายน้ำและต่อมาได้สร้างขึ้นอีก ๑ หลัง ในความอุปการะ
ของพระครูศรีพรหมโสภิต(หลวงพ่อแพ เขมงกโร) เนื่องจากมีโบสถ์ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ อันเป็นทางสัญจร
ไปมาทางเรือของผู้คนสมัยนั้น ละเมื่อ ผ่านไปผ่านมาแลเห็นโบสถ์เด่นเป็นสง่าอยู่หน้าวัด
ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "วัดโบสถ์" จนถึงปัจจุบัน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๙.๕๙ เมตร ยาว ๓๑.๖๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์