วัดเทพมงคล
27 พฤศจิกายน 2561

/data/content/479/cms/chtuvwxy2789.jpg

วัดเทพมงคล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ บ้านโรงช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๒๐ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๙๙

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๙๖
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทรงไทยสูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔.๓๐ เมตร ยาว ๒๙.๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง
เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางขัดสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว
สูง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒

ปูชนียวัตถุอื่นๆ วิหารหลวงพ่อพระนอนแบบทรงไทย มีขนาดหน้าตักกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

วัดเทพมงคล ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ สร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ เดิมชื่อ "วัดบางน้ำเชี่ยว"
ต่อมา พ.ศ.๒๔๓๙ พระมงคลเทพมุนี วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ ได้มาเป็นประธานสร้างอุโบสถพร้อม
ด้วยเสนาสนะทั้งหมด และเปลี่ยนนามวัดเป็น "วัดเทพมงคล"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๙ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมนตรี ฐิตวีโร