วัดประสาท
27 พฤศจิกายน 2561

/data/content/477/cms/efghjpvyz689.jpg

วัดประสาท ตั้งอยู่ที่บ้านพระงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๒๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตก จดคลองส่งน้ำชลประทาน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย
ขนาดหน้าตักกว้าง ๓.๔๐ เมตร

วัดประสาท ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ เดิมหมู่บ้านพระงามที่วัดนี้ตั้งอยู่ ชื่อ บ้านพลูในท้องที่นี้มีพระพุทธรูป
สำคัญอยู่ ๒ องค์ คือ หลวงพ่อดำ กับ หลวงพ่อขาว สำหรับหลวงพ่อดำประดิษฐานอยู่ วัดประสาท ส่วน
หลวงพ่อขาว เข้าใจว่า ประดิษฐานอยู่วัดเทพมงคล ซึ่งชาวบ้าน เรียกว่า "หลวงพ่อปุ้น" ได้บูรณะเป็นองค์
พระที่สมบูรณ์ขึ้นเพราะของเก่าที่ ชำรุด

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์