วัดทุ่ง
27 พฤศจิกายน 2561

/data/content/476/cms/efhilnopq147.jpg

วัดทุ่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๙๒๒,๓๖๗๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดหมู่บ้าน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง โรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๕๐ นิ้ว
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๕๐ นิ้ว
ปูชนียวัตถุอื่นๆ เจดีย์รูปปั้นหลวงพ่อโต 

วัดทุ่ง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๑๙๒๐ ชาวบ้านเชื่อว่า เดิมวัดทุ่งเคยเป็นป่าช้าเวลาที่ชาวบ้านมักจะไปถ่ายทุกข์
กันทีทุ่งป่าช้า จึงเรียกว่า "วัดทุ่ง" บางกลุ่มเชื่อว่า เป็นวัดตั้งอยู่กลางทุ่งนา จึงเรียกว่า "วัดทุ่ง" สภาพแวดล้อม
เป็นที่นา สันนิษฐานกันว่า สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ก่อน พ.ศ.๑๙๒๐

จากตำนาน เล่าสืบต่อกันมาว่า กฏุมพีคนหนึ่งชื่อนายคำมี เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นในที่นาของตน นายคำมี มีภรรยา ๒ คน
ภรรยาทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน ภรรยาคนหนึ่งชื่อ "ลำยอง" ภรรยาคนสอง ชื่อ "ลำใย" นางลำยองได้สร้าง
พระพุทธรูปขึ้น ๑ องค์ ประดิษฐานอยู่ทางทิศเหนือวัดทุ่ง เรียก "หลวงพ่อเมียหลวง" ส่วนนางลำใย ก็ได้สร้าง
พระพุทธรูปขึ้น ๑ องค์ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้วัดทุ่ง เรียก "หลวงพ่อเมียน้อย" ปัจจุบัน พระพุทธรูปนี้ยังคงสภาพอยู่
เป็นที่เคารพสักการะของ พระพุทธศาสนิกชน สำหรับตัวนายคำมีเอง ก็ได้สร้างพระพุทธรูปไว้เช่นกัน

ด้วยเหตุเหตุนี้ ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้อีกนามหนึ่งว่า "วัดเมียหลวงเมียน้อย"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๓๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการมนตรี ถิรธมฺโม