วัดเตย
27 พฤศจิกายน 2561

/data/content/475/cms/ijnpsuvy1489.jpg

วัดเตย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๖๖

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะ
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดถนนสายสิงห์บุรี-อ่างทอง

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง
วิหาร กว้าง ๙.๗๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ พระประธานประจำวิหาร ปางมารวิชัย
ขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๗๐ เมตร สูง ๑๑.๕๐ เมตร

ปูชนียวัตถุอื่นๆ เจ้าแม่กวนอิม

วัดเตยตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ได้กลายมาเป็นวัดร้าง จากนั้น
พระอาจารย์เล็ก ก็มาสร้างที่พักบริเวณที่เป็นวิหารเก่า ต่อมาได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่ นับตั้งแต่ประมาณ
พ.ศ.๒๔๒๕ สาเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดเตย เพราะแต่ก่อนนี้ มีต้นเตยขึ้นอยู่จำนวนมาก

ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูวุฒิสารประยุต