วัดชีปะขาว
26 พฤศจิกายน 2561

/data/content/474/cms/defjklqrsuwy.jpg

วัดชีปะขาว ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๑ งาน ๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่
๗๖๑๙,

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดแน้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดคลองส่งน้ำชลประทาน

มีธรณีสงฆ์ จำนวน ๑๐ แปลง เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๔๖,๘๔๖๗,๕๕๔๘
๖๒๐๙,๓๘๐๑ และ ๖๒๑๐

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๖.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ๑ องค์ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ๑ องค์ ,
พระสังกัจจายน์ สมัยกรุงศรีอยุธยา ๑ องค์ และเจดีย์ ๑ องค์

วัดชีประขาว ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ เป็นวัดที่สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย มีปรางค์เป็นหลักฐาน
อยู่องค์หนึ่ง ต่อมากลายสภาพเป็นวัดร้าง และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๐
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมุห์ธเนศ สุมโน