วัดพรหมบุรี
26 พฤศจิกายน 2561

/data/content/473/cms/ehjlswy45789.jpg

วัดพรหมบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๖๗,๔๘๖๕,๙๑๖๒ และ ๑๖๖๙๕

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖.๕ เมตร ยาว ๑๙.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๘.๓๐ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก
ทรงไทยประยุกต์ สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๔๗ เมตร ยาว ๘.๙๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง ครึงตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ หลัง
วิหาร กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๙.๓๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๗.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

วัดพรหมบุรี ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๔๕๘ เดิมเรียกวัดกุฏิลอย ตั้งอยู่ด้านหลัง
ตลาดปากบาง หมู่ที่ ๑ ตำบลพรหมบุรี ต่อมาได้ย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างขึ้น ณ ที่ตั้งวัดปัจจุบัน ในทีดิน
ของนางเขียว บริจาคให้เป็นที่สร้างวัด การย้ายเสนาสนะเนื่องจากเป็นกุฏิหลังเล็กๆ จึงไม่ได้ รื้อถอน แต่ใช้
กำลังชาวบ้านช่วยกันยกกุฏิมาตั้งบนที่ซึ่งเตรียมไว้ โดยก่ออิฐที่สี่มุมแล้ววางกุฏิลงบนฐาน ที่ก่อไว้
ด้วยเหตุนี้ จึงเรียกชื่อวัดกุฏิลอย และได้เปลียนชื่อเป็นวัดพรหมบุรีในภายหลัง

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๑
เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาสุรินทร์ สิรินธโร