วัดศรีพรหมประสิทธิ์
26 พฤศจิกายน 2561

/data/content/472/cms/fgklosvwz457.jpg

วัดศรีพรหมประสิทธิ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๑ บ้านเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๙๙
ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะ
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๑ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึงตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙
พระประธานประจำ ศาลาการเปรียญ ปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒

วัดศรีพรหมประสิทธิ์ ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ชาวบ้านรู้จักกันในนามวัดบ้านเก่า
โดยมีโยมแม้น กล่อมใจ เป็นคนริเริ่มก่อสร้างโดยได้รับการอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
แพ (เขมรกโร) ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ วัดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแพ
ท่านยังตั้งอยู่ในอำเภอพรหมบุรีอยู่ แต่ตอนหลังก็ค่อยแยกเป็นอำเภอท่าช้าง คำว่าวัดศรีพรหมประสิทธิ์
ท่านก็เมตตาตั้งชื่อวัดให้คำว่า"ศรี" ก็มาจากคำว่า พระครูศรีพรหมโสภิต คำว่า "พรหม" ก็มาจาก
พระพรหมโมลี ในสมัยนั้น พระพรหมโมลีก็ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัด และคำว่าประสิทธิ์
ก็ มาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อแพ ท่านก็เติมให้เต็มคำ จึงกลายเป็น "วัดศรีพรหมประสิทธิ์"
ถึงทุกวันนี้

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๒ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูประสิทธิ์พรหมคุณ