วัดตาเถร
26 พฤศจิกายน 2561

/data/content/471/cms/dghklotu1237.jpgวัดตาเถร ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๒ บ้านหม้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๘๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๗๕

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๒๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นอาคารไม้ทรงไทย
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นอาคารครึงตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๐ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ เมตร สูง ๖ เมตร

วัดตาเถร ตั้งเมื่อ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ วัดตาเถรเป็นวัดร้างมาเป็นเวลานับร้อยปี
ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ชาวบ้านวัดตาเถรได้นิมนต์หลวงพ่อย้อย นายโก ให้มาอยู่จำพรรษา เดิมมี
สภาพรกร้าง เป็นป่ารก มีแต่เจดีย์เก่าและพระพุทธรูปใหญ่เท่านั้น หลวงพ่อเริ่มบูรณะ ชื่อว่า
วัดตาเถร เนื่องจาก นายเถรผู้เป็นเจ้าของที่ดิน เป็นผู้บริจาคที่ดิน ให้สร้างวัด จึงตั้งชื่อว่า
วัดตาเถร

ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทองย้าย นายโก