วัดโคปูน
26 พฤศจิกายน 2561

/data/content/470/cms/bdmnopty2358.jpg

วัดโคปูน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหมอ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๓ เลขที่ ๑๕๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะและแม่น้ำ

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคารครึงตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น อายุกว่า ๑๐๐ ปี
ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ ศอก ๑ คืบ วัดโคปูน ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๕ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ไม่ทราบประวัติผู้ก่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๓๐๙
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูกัลยาณจริยวัตร