วัดพุทธาราม
26 พฤศจิกายน 2561

/data/content/467/cms/eghisux34569.jpg


วัดพุทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๘๐ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดวัดจินดามณี
ทิศใต้ จดทางกระบือ และที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดถนนประจำหมู่บ้าน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง๗.๒๐ เมตร ยาว ๑๔.๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๗.๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางนาคปรก
ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๔ นิ้ว

วัดพุทธาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ สร้างวัดขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๔๔๐ เดิมเรียกว่า "วัดฉางปูน"
เนื่องจากอยู่ใกล้กับฉางปูนขาวของชาวบ้าน ผู้ริเริ่มก่อสร้างวัด คือ พระพุทธา ซึ่งเป็นน้องชาย
ของ พระจินดา ผู้สร้างวัดจินดามณี เดิมได้ร่วมกันสร้างวัดจินดามณีกับผู้เป็นพี่ชาย ต่อมา
ได้มาสร้างวัด นี้ขึ้นเรียกว่า วัดฉางปูน ได้เปลี่ยนนามเป็นวัดพุทธาราม ในภายหลัง
เมื่อ ราว พ.ศ.๒๔๘๑

สมัยพระครูถาวรวิริยคุณ(กิมเฮง ถาวโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธาราม พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่
ราบลุ่มอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยหลวงพ่อเฮง ได้บูรณะฟื้นฟูขึ้นใหม่
พื้นที่ในวัดเป็นที่ลุ่ม เป็นบ่อ เป็นสระ ในเทศกาลต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ หนุ่มสาว จะช่วย
กันขนทราย หิน เข้าวัด ท่าน ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่ โดยความร่วมมือของชาวบ้าน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๘
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๘ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระเชิงศักดิ์ ฐานวโร